Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorg

logo zorgbeleid

"Zorg dragen"... een nooit eindigend verhaal...

Dat het schoolgebeuren complex is, hoeven we niet te vertellen. We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de zorgwerking in De Boomgaard.

Het "zorgbeleid" in een notendop (uit de brochure 'Bij de start')

Onze school schenkt aandacht aan de zorg voor elk kind. Aan het zorgbeleid wordt gewerkt door het voltallige schoolteam in samenwerking met het CLB van Roeselare.

De zorgcoördinator van de school staat in voor het afstemmen van het zorgbeleid op leerlingen-, klas- en schoolniveau.

De eerstelijnszorg gebeurt op klasniveau door de klastitularis en de zorg voor kinderen krijgt er vorm door differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk,...

 

Op schoolniveau worden de kinderen gevolgd vanaf de kleuterschool tot het einde van de lagere school. De school gebruikt hiervoor een kindvolgsysteem. Via criteria voor de ontwikkeling in de kleuterschool en genormeerde testen voor taal en wiskunde in de lagere school volgt het schoolteam de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Indien we problemen vaststellen, aarzelen we niet om hierover heldere informatie te geven aan de ouders. Samen met hen zoeken we een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

De vorderingen van de kinderen en/of eventuele problemen worden besproken op een intern zorgoverleg of tijdens een multidisciplinair overleg, kortweg MDO. Als de klastitularis een zorgvraag heeft, wordt die samen met de directie en zoco besproken, tijdens een intern zorgoverleg. Een MDO is een overleg met de klasleerkracht, zorgleerkracht, directie en CLB. Op dit overleg kunnen ook de ouders worden uitgenodigd. Hierbij kan ook de externe hulpverlener aanwezig zijn. Aan de hand van de resultaten van deze besprekingen stellen we eventueel een leertraject voor de leerlingen op. Alle kinderen kunnen rekenen op gepaste ondersteuning.

Als de draagkracht van de school onvoldoende is adviseren we in samenspraak met het CLB externe begeleiding door een revalidatiecentrum of een externe hulpverlener.

Elke dag werkt ons schoolteam aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor alle kinderen zodat zij zich goed voelen op school en in de klas. Het zorgbeleid hoort tot de kern van onze kwaliteitsvolle school.

Wij doen samen onze uiterste best om uw kind goed op te volgen en te begeleiden. Deze zorg wordt gedragen door het voltallige schoolteam. We doen een warme oproep naar jullie om bij het vaststellen van problemen de school tijdig op de hoogte brengen zodat we het nodige voor uw kind kunnen doen.

Heb je nog vragen ? Je kan voor een antwoord terecht bij de directeur, het zorgteam en het CLB van de school.

Directie en schoolteam